Golf Pirkkala

Jäsenlehti

Kausijulkaisut

Täältä pääset seuraaman historiaamme kausijulkaisujen muodossa. Kevätjulkaisussa pääset fiilistelemään kauden alla olevia uusia juttuja sekä kuulemaan suunnitelmia. Syysjulkaisuista kuulet mennen kauden tunnusluvut ja tarinat.

Hallitus

Golf Pirkkala Oy

Hallituksen puheenjohtaja
Mika Viitaharju

Hallituksen jäsenet
Timo Laine, Vara pj. Antero Saksala, Torsti Ylijoki, Ahti Laakso ja Marko Perälä

GPi Oy yhtiöjärjestys
Strategia 2019-2023
GPi Oy syyskokous pöytäkirja 17.12.2020
Golf Pirkkala Oy yhtiökokous 7.4.2021 

Golf Pirkkala Oy syyskokous pöytäkirja 29.11.2021

Kenttäyhtiö tiedottaa 24.5.

 

Seura

Golf Pirkkala Ry

Golf Pirkkala ry on Golf Pirkkala Oy:n kentällä seuratoimintaa kaikissa muodoissaan harjoittava yhdistys, joka kuuluu täysivaltaisena jäsenenä Suomen Golfliittoon.

Jäsenmaksu 2021:
aikuinen 90 €
juniori 45 € (synt. vuonna 2000 tai myöh.)
HUOM. Tämä on yhdistyksen jäsenmaksu, joten sitä ei voi maksaa liikuntaseteleillä

Hallitus, Golf Pirkkala ry 2021
Hallituksen puheenjohtaja: Marko Perälä
Hallituksen jäsenet: Jani Kankaanpää, Kirsti Virtanen, Airi Kärki, Tapio Korpiharju ja Terhi Ulonen

Toimintasuunnitelma 2021

Toimintakertomus 2020

GPi ry syyskokous pöytäkirja 2020

GPi ry Kevätkokous pöytäkirja 2021

GPi ry syyskokous pöytäkirja 2021

Jäsenedut pelaamisessa
– Alennetut greenfee-maksut Golf Pirkkalan kentälle
– Alennetut kilpailumaksut Golf Pirkkalan kilpailuihin

Yhteistyökumppaneiden jäsenedut
(Kissat-halli, Padel Tampere & EazyGolf)
– Ilmaiset kuntosalipalvelut osana TPI-valmennusta sekä alennuksia muista urheilukeskuksen palveluista
– EazyGolfin golfhallilla 25 % extran varauskalenteritalletuksen yhteydessä

Golf-lehden vuosikerta

GoGolfin jäsenyys (ovh 29€)
– Hole In One -vakuutus by Fennia (korvaa HIO-juomatarjoilut 250 euroon saakka)
– GoGolf -jäsenedut yhteistyökentille
– Mahdollisuus osallistua GoGolfin tapahtumiin ja matkoille
– Jäsentarjoukset Golf Sky -myymälöihin sekä Golfreseptin matkoille
– Lisätietoa: gogolf.fi/jasenedut

Osallistumisoikeus seuran tapahtumiin ja kilpailuihin sisältäen mm. seuran klubimestaruus – ja mestaruuskilpailut

Seuran kausijulkaisut

Pelaajan vakuutusturva
– Tapaturmavakuutus kaikkialla maailmassa
– Vastuuvakuutus Euroopassa

Tasoitusrekisterin ylläpito

Sähköinen jäsenkortti eBirdie sovelluksen kautta tai paperisena palvelupisteeltä

GOLF PIRKKALA RY:N SÄÄNNÖT
(Hyväksytty vuosikokouksessa 05.04.2016)


Yhdistyksen nimi on Golf Pirkkala ry ja sen kotipaikka on Pirkkala.


Yhdistyksen tarkoituksena on edistää golfurheilua ja lisätä lajin harrastajien määrää, kohottaa jäsentensä fyysistä kuntoa ja terveyttä, vahvistaa jäsentensä henkistä hyvinvointia sekä vaalia oikeaa golfetikettiä seuran kotikentällä.
Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys
– järjestää harjoitus- ja valmennustilaisuuksia
– hankkii tarvittavaa välineistöä
– antaa tietopuolista ja teoreettista opetusta
– järjestää kilpailuja, näytöksiä, kursseja, valistustilaisuuksia, juhlia ja muuta vastaavaa toimintaa
– pyrkii vaikuttamaan golfkulttuuria edistävään toimintaan ehdotuksin ja kannanotoin kotipaikkakunnallaan, maanlaajuisesti ja kansainvälisesti
– tiedottaa toiminnastaan
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi asianmukaisin luvin kerätä rahaa, järjestää myyjäisiä, arpajaisia, huvitilaisuuksia ja harjoittaa ravintolaliikettä. Yhdistys voi myös harjoittaa julkaisutoimintaa, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.
Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun taloudellisen ansion hankkiminen yhdistyksen toimintaan osallistuville eikä yhdistyksen toiminta muutoinkaan saa muodostua luonteeltaan pääosin taloudelliseksi.


Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan ottaa yksityinen henkilö, jonka yhdistyksen hallitus hyväksyy.
Tämän lisäksi voidaan ottaa alle 18-vuotiata nuorisojäseniä, joilla ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa.
Varsinainen kokous voi hallituksen esityksestä kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisen ansioitunut yhdistyksen toiminnassa tai sen tarkoituksen toteuttamisessa.
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.


Yhdistyksen varsinaiset ja nuorisojäsenet ovat velvollisia maksamaan yhdistyksen syyskokouksen päättämät jäsenmaksut kummallekin ryhmälle erikseen. Kunniajäsen ei maksa jäsenmaksua. Jos jäsen on liittynyt yhdistykseen heinäkuun 1. päivän jälkeen, vahvistaa hallitus jäsenmaksun suuruuden jäljellä olevalta vuodelta.
Yhdistyksen hallitus päättää ajankohdan, johon mennessä jäsenmaksut on suoritettava.


Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon yhdistyksen syyskokous valitsee puheenjohtajan ja vähintään neljä, mutta enintään kuusi jäsentä. Puheenjohtajan samoin kuin hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.


Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja yksin tai hallituksen varapuheenjohtaja yhdessä hallituksen jäsenen kanssa tai hallituksen siihen erikseen määräämät toimihenkilöt, kukin yksin.


Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.


Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan tarvetta tai kun puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.


Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle vähintään viikkoa ennen kokousta julkaistulla sanomalehti-ilmoituksella paikkakunnalla säännöllisesti ilmestyvässä päivälehdessä.

10§
Yhdistyksellä on kaksi varsinaista kokousta: marraskuussa pidettävä syyskokous ja maalis-huhtikuussa pidettävä kevätkokous. Ylimääräinen kokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään yksi kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä kirjallisesti ilmoitettua tarkoitusta varten niin vaatii. Ylimääräinen kokous on pidettävä kuukauden kuluessa siitä, kun ehdotus sen pitämisestä on tehty.

11§
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1 kokouksen avaus
2 valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3 todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4 hyväksytään kokouksen työjärjestys
5 vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
6 vahvistetaan joka toinen vuosi hallituksen jäsenten lukumäärä
7 valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
8 valitaan kaksi tilintarkastaja ja heille varamies
9 käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

12§
Yhdistyksen varsinaisilla jäsenillä on äänioikeus kokouksissa. Kullakin varsinaisella jäsenellä on yksi ääni. Edellisen vuoden jäsenmaksunsa laiminlyöneellä jäsenellä ei ole äänivaltaa yhdistyksen kokouksessa.
Yhdistyksen kokouksissa päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

13§
Yhdistyksen jäsen voi erota yhdistyksestä ja ero tulee voimaan eroamisilmoitusta seuraavan kalenterivuoden alusta, jos hän ilmoittaa siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittaa eroamisestaan yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi.
Jäsenen, joka ei noudata yhdistyksen kokouksen päätöksiä tai, jonka katsotaan käyttäytymisellään
huomattavasti vahingoittaneen yhdistyksen mainetta tai muutoin toimineen yhdistyksen etuja vastaan, voi hallitus enemmistöpäätöksellä erottaa yhdistyksestä joko kokonaan tai määräajaksi. Jos erotettu jäsen erottamispäätöksestä tiedon saatuaan kuukauden kuluessa hallitukselta kirjallisesti sitä vaatii, on erottaminen alistettava yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi.
Yhdistyksen hallitus voi erottaa tai katsoa jäsenen eronneeksi, mikäli jäsen ei ole maksanut jäsenmaksuaan kahden (2) kuukauden aikana eräpäivästä.

14§
Esitys sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on jätettävä kirjallisesti hallitukselle vähintään kaksi viikkoa ennen varsinaista kokousta.
Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä ja päätös yhdistyksen purkamisesta yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

15§
Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi sen varat käytetään yhdistyksen viimeisen kokouksen määräämällä tavalla golfurheilua edistävään tarkoitukseen.

16§
Niissä kohdissa, joissa säännöissä ei ole muuta määrätty, noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.

Vieritä ylös